REGULAMIN UŻYTKOWANIA DOMKÓW LETNISKOWYCH
W OŚRODKU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYM

NAD JEZIOREM ,,ŻUCZEK”

1. Ośrodek Rekreacyjno – Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek, dalej zwany ORW albo
„ośrodkiem” świadczy usługi zakwaterowania w dostępnych domkach drewnianych.

2. Zarządcą Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego nad Jeziorem Żuczek jest Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki w Debrznie, ul. Wojska Polskiego 2, dalej zwane CKST.

3. Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie ośrodka, zobowiązani są
do przestrzegania zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

4. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są jedynie osoby wskazane przy
rejestracji. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

5. Przy rejestracji obowiązkowe jest wypełnienie ankiety dotyczącej Covid -19 dla każdej z osób
przebywających w domku letniskowym. Dotyczy to również przebywających gości.

6. Do korzystania z usług zakwaterowania na terenie ośrodka upoważnia dokonana wcześniej
rezerwacja z wniesioną na jej potwierdzenie przedpłatą. Przedpłata wynosi 40% wartości całego
pobytu, płatna do 7 dni od dokonania rezerwacji.

7. W przypadku rezygnacji z usługi w terminie do 30 dni przed planowanym przyjazdem
przedpłata podlega zwrotowi.

8. W przypadku rezygnacji z usługi w terminie poniżej 30 dni przed planowanym przyjazdem
kwota wpłacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi.

9. Za skrócenie zarezerwowanego uprzednio pobytu pobieramy 40% jego wartości.

10. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia na ORW. W Ośrodku
możliwe jest dokonywanie płatności gotówką, kartą lub bonem turystycznym. Można również
okazać potwierdzenie dokonania przelewu na konto bankowe CKST

11. Doba wypoczynkowa rozpoczyna się od godz. 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy się
o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

12. Domki są przekazywane gościom do korzystania i odbierane przy wyjeździe przez pracownika
ORW. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie w recepcji godziny wyjazdu, w celu umożliwienia
sprawnego odbioru domku przez pracownika ORW.

13. Integralną część Regulaminu jest spis wyposażenia oraz naczyń znajdujących się w każdym
domku. W recepcji obowiązkowe jest pobranie spisu oraz sprawdzenie go ze stanem faktycznym
domku. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej godziny pobytu oraz potwierdzić pisemnie na wcześniej wydanym formularzu w rubryce uwagi.

14.Goście zobowiązani są do sprawdzenia stanu technicznego domku i wszelkie uwagi, braki lub
usterki muszą zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej godziny pobytu.

15. Nie zgłoszenie uwag w momencie przejmowania domku powoduje odpowiedzialność gościa za
uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

16. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia ORW goście są obowiązani
niezwłocznie poinformować o tym pracownika Ośrodka, celem dokonania naprawy/wymiany.
Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg cennika ośrodka lub
kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu, a jeśli z uwagi na
charakter szkody (uszkodzenia mienia) dokonanie wyceny wymaga czasu, to goście
zobowiązani są do naprawienia szkody w terminie 7 dni od daty doręczenia im pisemnego
wezwania do zapłaty wraz z kalkulacja szkody, przy czym wezwanie takie nastąpić może nie
później, niż w ciągu miesiąca od daty wyjazdu po zakończeniu pobytu.

17. Na ORW obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-6:00. Wyjątkiem są wydarzenia
organizowane przez Ośrodek, informacja o nich dostępna jest w Recepcji.

18. ORW zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym
wpływem alkoholu lub środków odurzających, osobom, które zachowują się agresywnie lub w
sposób powszechnie uznany za wulgarny.

19. Za rzeczy pozostawione w domkach Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o
zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie
opuszczania domku.

20. Zabrania się korzystania w domkach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych itp.

21. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

22. Przebywanie psów na terenie całego ośrodka dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem
szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów.
Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym gościom Ośrodka.

23. Wynajmujący domki letniskowe mogą parkować swoje samochody na parkingu znajdującym się
na terenie ośrodka lub na terenie przyległym do domku letniskowego. Osoby nie wskazane
podczas rejestracji nie mogą parkować pojazdów na terenie posesji. Parking przy terenie ORW
jest parkingiem niestrzeżonym, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia
pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.

24. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony
przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny), nie
użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie
pożarowe.

25. Pracownicy Ośrodka mają prawo żądać opuszczenia terenu Ośrodka przez osoby, nie
przestrzegające Regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek
innym gościom ośrodka.

26.Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać w recepcji ORW, tel. +48 665 392 694 lub po
godzinie 22:00 na Policję tel. 59 833 53 07 lub 47 742 57 85

27. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność
wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani
dodatkowymi opłatami – stosownie do rzeczywistych kosztów przywrócenia stanu
poprzedniego, poniesionych przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie.

28. Skargi i wnioski należy składać w siedzibie Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie,
ul. Wojska Polskiego 2, pisemnie lub telefonicznie: 059 83 35 165.

29. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

30. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.